Tekstgrootte: Voorkeuren

Privacyverklaring

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Klimmendaal van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens
Indien nodig verzamelt Klimmendaal na het aangaan van een overeenkomst diverse persoonsgegevens van patiënten, ouders/vertegenwoordigers/verzorgers van kinderen, medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en derden (in het vervolg betrokkenen genoemd). Het gaat hierbij onder meer om NAW, Burgerservicenummer en gezondheidsgegevens. Het volledig overzicht van gegevens is te vinden in het privacyreglement Klimmendaal.

Klimmendaal is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en gaat daarmee zorgvuldig om. Dit houdt in dat Klimmendaal doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.

In het privacyreglement is bijvoorbeeld geregeld dat u de gegevens kunt inzien die over de behandeling zijn vastgelegd in het dossier en dat u eventuele daarin voorkomende fouten kunt laten corrigeren. Als u om inzage vraagt moet de hulpverlener hier binnen een redelijke termijn gehoor aan geven. Dat dient in ieder geval binnen vier weken te gebeuren.

In de situatie dat wij persoonsgegevens verzamelen buiten de betrokkene om, zal de bron bij ons bekend zijn.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens
Klimmendaal verwerkt persoonsgegevens onder meer in verband met de volgende doeleinden:

 • voor adequate behandeling
 • voor het beantwoorden van vragen en klachten van betrokkenen
 • in het kader van arbeidsverhoudingen
 • in het kader van de nakoming van wet- en regelgeving
 • voor wachtlijstregistratie
 • voor PR doeleinden/klantenbinding en communicatie over organisatieontwikkelingen
 • voor financiële administratie
 • voor het loggen van gegevens
 • voor wetenschappelijk onderzoek

In alle gevallen worden de noodzakelijke maatregelen getroffen om de privacy van betrokkenen te waarborgen. Alleen daartoe vanuit hun functie geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de gegevens. Zij hebben tegenover anderen een geheimhoudingsplicht.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens
Klimmendaal verwerkt alleen persoonsgegevens als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt, (uitdrukkelijk) toestemming is van de betrokkene en/of er een overeenkomst is. Een belangrijke wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van behandeling is de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Website en Cookies
Alle door bezoekers van www.klimmendaal.nl aan Klimmendaal verstrekte gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd, tenzij duidelijk anders kenbaar gemaakt, en worden niet bekend gemaakt aan derden, behoudens indien dit bij wet is vereist of door autoriteiten wordt verlangd.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij uw bezoek aan de website van Klimmendaal worden geplaatst op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Wij gebruiken twee verschillende soorten cookies:

 • Functionele cookies: Dit zijn cookies die nodig zijn om de website te laten functioneren. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt bij het inloggen op de website.
 • Analytische cookies: Deze cookies gebruiken wij om bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen wij een beter inzicht in het functioneren van de website.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Dit is geheel anoniem. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen ‘Analytics informatie’ te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt  geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Sociale media buttons
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen op sociale netwerken als Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, LinkedIn en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Cameratoezicht
Ten behoeve van beveiliging maakt Klimmendaal op diverse plaatsen in openbare ruimtes in en rond haar gebouwen gebruik van beveiligingscamera’s. Zij worden ingezet ter preventie van diefstal of vernieling en ter bescherming van medewerkers en bezoekers. Met de camera’s worden opnames gemaakt om in gevallen van (vermoedens van) strafbare feiten (inbraak, diefstal of  vernieling) terug te zien. Opnames worden niet gedeeld met derden, tenzij opgevraagd door politie of justitie. Opnames worden, conform wettelijke eis, niet langer dan één week opgeslagen en daarna gewist.

Beveiliging van persoonsgegevens

 • Klimmendaal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 • Klimmendaal heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Uitwisseling van persoonsgegevens
Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten Klimmendaal
Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de (behandel)overeenkomst tussen u en Klimmendaal of wanneer Klimmendaal hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft (bijvoorbeeld in verband met declaratie van geleverde zorg bij uw zorgverzekeraar).

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met derden: in geval van behandeling met andere zorgverleners of in het kader van werkgeverschap met pensioenfonds of belastingdienst. Indien vereist vragen we daarvoor bij aanvang van de overeenkomst uw toestemming.

Verwerking van gegevens door derden
In sommige gevallen worden persoonsgegevens door derden verwerkt, bijvoorbeeld in het geval van softwareleveranciers. In die gevallen blijft Klimmendaal verantwoordelijk voor het veilig omgaan met de gegevens. Daartoe is met dergelijke leveranciers een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Geen commercieel gebruik
Klimmendaal zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. Klimmendaal is daarbij wettelijk verplicht om bij aanvang van een overeenkomst  uw identiteit de verifiëren.

Bewaren van persoonsgegevens
Klimmendaal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is en draagt na afloop van de wettelijke termijn zorg voor vernietiging van uw gegevens.

Uw privacyrechten
Een belangrijke wet is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierin zijn de belangrijkste rechten voor betrokkenen wettelijk vastgelegd. U dient vooraf geïnformeerd te zijn over het verwerken van uw persoonsgegevens door Klimmendaal. Verder heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze ten allen tijde intrekken. Over deze wet zijn informatiebrochures uitgebracht. Deze zijn op te vragen bij de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie (NP/CF).

U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan:
Klimmendaal Revalidatiespecialisten, t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 9044, 6800 GG Arnhem.

Of mail naar gegevensbescherming@klimmendaal.nl.  U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

Klachten
Ook kunt u een klacht indienen wanneer u van mening bent dat het centrum niet juist omgaat met uw gegevens. Hoe u van deze rechten gebruik kunt maken staat in de klachtenregeling. Kijk hiervoor op deze pagina. Voor kinderen jonger dan 16 jaar en voor iemand die onder curatele gesteld is, kunnen de wettelijke vertegenwoordigers inzage vragen of een klacht indienen.
U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens. Wilt u meer weten over de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Kijk op http://wetten.overheid.nl.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Check daarom regelmatig de Privacyverklaring voor een update van ons privacybeleid.

Vragen
Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op met de onze Functionaris Gegevensbescherming (telefoon: 06-22984498) of stuur een mail naar gegevensbescherming@klimmendaal.nl.

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook